Emirdağ Belediyesi'nin yazılı duyurusu şu şekilde;

"Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 16 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No Mahalle Kat No İş Yeri No Cinsi Alan m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli-TL
1 İncili 1. 7 Ticari 79 14.000,00 33180 10:30 100
2 İncili 1. 8 Ticari 77,5 16.000,00 37200 10:35 100
3 İncili 1. 9 Ticari 76 16.000,00 36480 10:40 100
4 İncili 1. 10 Ticari 94,5 18.000,00 51030 10:45 100
5 İncili 1. 11 Ticari 79 17.000,00 40290 10:50 100
6 İncili 1. 12 Ticari 80,25 17.000,00 40927,5 10:55 100
7 İncili 1. 13 Ticari 66,5 14.000,00 27930 11:00 100
8 İncili 1. 14 Ticari 81,5 14.000,00 34230 11:05 100
9 İncili 2. 15 Ticari 79 14.000,00 33180 11:10 100
10 İncili 2. 16 Ticari 77,5 16.000,00 37200 11:15 100
11 İncili 2. 17 Ticari 76 16.000,00 36480 11:20 100
12 İncili 2. 18 Ticari 94,5 18.000,00 51030 11:25 100
13 İncili 2. 19 Ticari 79 17.000,00 40290 11:30 100
14 İncili 2. 20 Ticari 80,25 17.000,00 40927,5 11:35 100
15 İncili 2. 21 Ticari 66,5 14.000,00 27930 11:40 100
16 İncili 2. 22 Ticari 81,5 14.000,00 34230 11:45 100

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eski Kacerli Mahallesi Hal Civarı Küme Evleri Emirdağ Belediyesi Kapalı Pazar Alanında 2 adet Dükkanların 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 7 (yedi) yıllığına kiraya verilecek olup, ait İlçemiz Yeni Mahalle 80 ada 176 parsel arsa üzerinde çay ocağı yapıp işletilmek üzere 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No İşyeri Adı Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç Geçici Teminat İhale Şartname Bedeli
Bedeli Başlama Saati
17 46/ 7 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:50 50,00-TL
18 46/ 17 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:55 50,00-TL
19 Yeni Mah. 80 ada 176 parsel arsa 12.000,00-TL 1080,00-TL 12:00 50,00-TL

Satış ve Kiralama İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 01.07.2022 tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 01.07.2022 tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)
9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
– İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
– Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez."