Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva şu yazılı açıklamayı yaptı;

"Ülkemizde kadim bir sağlık meslek grubundan olan veteriner hekimler; özellikle son 150 yılda tarihe mal olan hizmetlerine, başarılarına, özellikle viral ve bakteriyel salgınların kontrol ve eradikasyonlarındaki engin deneyimlerine, koruyucu hekimlik, epidemiyoloji ve karantina önlemleri konusundaki faaliyetlerine, teşhis ve aşı üretimindeki bilgi birikimlerine rağmen, ülkemizde halen hak ettiği değeri alamayan ve özellikle son zamanlarda sağlık sınıfı grubuna yönelik bir kısım yasal düzenlemelere dahil edilmeyen meslek mensuplarıdır.

Veteriner hekimler olarak sağlığa verdiğimiz bunca emek ve katkının yanı sıra ve veteriner hekimlere yönelik onlarca şiddet fiili ortada iken ve her şeyin ötesinde ulusal ve uluslararası kabullerde sağlık sınıfında olmasına rağmen, sağlıkta şiddet yasasında ve 2020 yılında TBMM’ de kabul edilen sağlıkta şiddetteki ceza artırımında veteriner hekimlere yer verilmemesi tarafımızca anlaşılamamış ve meslek mensuplarımızı büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

Başta İnsan sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek, bütün Dünyayı kuşatan Covid-19 salgınında tüm veteriner hekimler bu salgın ile mücadele kapsamında sahada mücadele edip ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar hizmeti götürmüştür.

Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı, serum ve ilaç üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmiş ve ettirilmektedir.

Ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimizin sağlıklı büyümesi için emek veren meslektaşlarımızın tüm bu çabalarına rağmen;

Veteriner hekimler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ na göre sağlık hizmetleri sınıfında yer almasına ve geçmişte bu kapsamda sağlık sınıfına tanınan tüm haklardan yararlanmasına rağmen, son yıllarda beşeri sağlık meslek grubuna verilen haklar (fiili hizmet zammı, emekli maaşlarında düzenleme, emeklilik yaşı vb.) veteriner hekimlere ve veteriner sağlık sınıfına verilmemektedir.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 9. Maddesi "Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, üçüncü ve dördüncü maddelerde zikredilen vazifeleri ifa ve müesseseleri idare etmek üzere tabipler, baytarlar, eczacılar, sair sıhhi ve idari memurlar tayin ve istihdam eder. Demektedir. Veteriner hekimlerin sağlık personeli olduğu 1593 sayılı kanunda açıkça yer almaktadır. Diğer taraftan 6343 ve 5996 sayılı Kanunlarda da veteriner hekimlerin sağlık sınıfında olduğu ifade edilmekte ve halk sağlığı ile ilgili görevleri sayılmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle veteriner hekimleri sağlık personeli olarak sayılmamıştır. Yani yayınlanan yönetmelik kanunlara aykırılık taşımaktadır.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizdeki mevcut yasalarda da veteriner hekimler sağlık sınıfında olduğundan, veteriner hekimlerinde, sağlık çalışanlarına yapılması planlanan yeni kanuni düzenleme kapsamına dahil edilmesidir.

Bundan sonrada sağlık sınıfıyla ilgili her düzenlemede aynı sıkıntıları yaşamamak için Sağlık Bakanlığı tarafından 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” kapsamına veteriner hekimlerin de dahil edilmesi için İlgili Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması faydalı olacaktır.

Son yıllarda beşeri hekimlere yönelik şiddet furyası, maalesef geçmişten günümüze veteriner hekimlere yönelikte süre gelmektedir.

Geçmişte Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde hasta olan büyükbaş hayvanı muayeneye etmeye giden veteriner hekim arkadaşımız tedavi ücretini yüksek bulan hayvan sahibinin sopalı saldırısıyla yaralanırken, bir benzeri olay Eylül ayında Kayseri’de meydana gelmiş, bir veteriner hekim ve bir veteriner sağlık teknikeri darp edilmişti.

Yine Kayseri’de öncekilerinin benzeri esef verici bir darp edilme olayı yaşanmıştır. Bir kombinada kesime hazırlanan hayvanların halk sağlığı açısından denetiminin yapılmak üzere buraya görevli giden veteriner hekim arkadaşımız tüberkülozlu çıkan hayvanını imha ettirmek istemeyen yetiştirici tarafından darp edilerek, bıçaklı saldırıya maruz kalmıştır.

Ardahan’ın Göle ilçesinde şap aşılama kampanyasında bir köye giden biri bayan 4 veteriner hekim arkadaşımız darp edilip bayan veteriner hekim meslektaşımız saçlarından sürüklenmiştir.

Saldırıların sıcaklığı henüz geçmeden maalesef Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir meslektaşımız mezbahada görevinin başında bir kasabın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir.

CHP'li Semra Dinçer Eskişehir'de konuştu; "Kemal Kılıçdaroğlu 25 buçuk milyon insanın umudu oldu" CHP'li Semra Dinçer Eskişehir'de konuştu; "Kemal Kılıçdaroğlu 25 buçuk milyon insanın umudu oldu"

En son  İzmir ve Ankara da hayvan sağlığı için çalışan meslektaşlarımızın uğradıkları saldırı hepimizi derinden yaralamıştır.  

Öyle görülüyor ki bu saldırılar ne ilk ne de son olacaktır. Bu tür olaylarda hayatlarını kaybeden arkadaşlarımız olmuştur.

Tek amaçları, halk sağlığı ve hayvan sağlığını düşünerek hayvancılığını geliştirmek, gıda güvenliğini sağlamak ve zoonotik hastalıklarla mücadele etmek olan ve mesai gözetmeksizin son derece zorlu arazi şartlarında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan meslektaşlarımızın emekleri bu tür saldırılarla değersizleştirilmektedir.

Bu tür olayların artması hayvan ya da gıda işletme sahipleri tarafından şiddete uğrayacağı algısını artırırken, veteriner hekimlerin mesleğini gereği gibi yapamamalarına yol açmaktadır.

Hayvan ve halk sağlığı çalışma ortamlarında şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolayı meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve fiili saldırılara karşı 3356 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda sağlık çalışanlarına şiddete yönelik yapılan değişiklikle “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin kasten işlenen suçlarda takip yükümlülüğünün cumhuriyet savcısına verilmesi ve cezaların ötelenmemesi vb.” düzenlemeler veteriner hekimleri de kapsamalı, yetkili ve sorumlular şiddeti doğuran ve yaygınlaşmasını sağlayan nedenler üzerinde yeterince durmalı, şiddet sahiplerine en ağır ceza uygulanmalıdır.

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak; Veteriner Hekimlere yapılan saldırıların sağlık çalışanlarına şiddet kapsamına alınmasını talep ediyoruz."